ALGEMENE VOORWAARDEN ALBO BV

 

ARTIKEL 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (versie 02 maart 2020), dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van Albo bv/bvba (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Albo en de Klant (hierna “Overeenkomst”).

“Bijzondere voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Albo en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.

Albo”: Albo bv, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Hanzestraat 14, met KBO-nummer BE 0454.335.429.

Goederen”: alle goederen en materialen die door Albo worden geleverd in het kader van een Overeenkomst. 

Diensten”: alle diensten die door Albo worden geleverd in het kader van een Overeenkomst, zoals het jaarlijkse onderhoud van de door de Klant gekochte Goederen.

Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Albo aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Klant verbonden ondernemingen.

 

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Offertes dienen door de klant voor akkoord te worden ondertekend of via e-mail te worden bevestigd. Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.

2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 

3. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd en indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Albo in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 3 - Levering

1.Albo levert alle redelijke inspanningen om de Goederen/Diensten binnen de termijn te leveren zoals bepaald in de Overeenkomst. 

2.De levering en aanvaarding van Goederen is steeds af fabriek. Kosten en risico van lading en transport zijn ten laste van de Klant. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welk aard ook, m.b.t. de Goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.

3. Albo is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.

4. Indien Albo door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Albo gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Albo op betaling door de Klant voor reeds door Albo verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

 

ARTIKEL 4 – Ontbinding - betaling

1. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Albo schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Albo het recht heeft:

  • Niet-betaling door de Klant van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde voorschot of restsaldo binnen de 15 dagen na ingebrekestelling door Albo;
  • Faillissement of ontbinding van de Klant;
  • Een inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst waarin de sanctie van ontbinding uitdrukkelijk werd voorzien;
  • Weigering om Diensten en/of Goederen af te nemen.

2. De Klant is verplicht alle overeenkomstig de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst door de Klant van de factuur van Albo en dit op de zetel van Albo, dit behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst. 

3. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Albo gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen.

4. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft Albo van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 120,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van Albo, zal de Klant, ingeval hij consument is, gerechtigd zijn op dezelfde schadevergoeding.

5. De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming.

6. Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van Albo tot de integrale betaling van alle vorderingen van Albo, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de klant. 

7. Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, t.a.v. Albo, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

8. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

9. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Albo schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

10. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

11. Het voorleggen door Albo van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.

 

ARTIKEL 5 – Aansprakelijkheid

1. Albo verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Albo is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.

2. Albo verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Albo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis. 

3. Albo is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is Albo niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Albo is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten.

4. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijk fout of zware fout, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Albo voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het schadegeval.

5.  Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Albo vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

 

ARTIKEL 6 – Klachten en garantie

1. De Klant dient de geleverde Goederen/Diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele zichtbare gebreken moeten per aangetekend schrijven aan Albo worden gemeld binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering. Na die termijn staat de aanvaarding van de Goederen/Diensten door de Klant vast en staat Albo enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant per aangetekend schrijven, binnen 8 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis wordt gegeven aan Albo.

2. De garantie beperkt zich tot de kosteloze vervanging van het gebrekkige Goed of de kosteloze heruitvoering van de gebrekkige Dienst. 

3. De garantie vervalt ingeval van herstellingen of vervangingen door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albo.

4. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Klant op generlei wijze op.

 

ARTIKEL 7 – Varia

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle contracten met Albo en leveringen en werken door Albo is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Albo.